Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Θεολογία

Οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες, Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία, μαρτύρησαν στη Χάλκη Πύλη της Κωνσταντινούπολης, όταν αντέδρασαν στην αυτοκρατορική διαταγή του εικονομάχου αυτοκράτορα Λεόντος Γ΄, περί της αποκαθηλώσεως από την εν λόγω Πύλη της εικόνας του Χριστού, γενόμενοι αίτιοι του θανάτου του επικεφαλής σπαθαροκανδιδάτου (αξιωματικού).

Δεν υπάρχουν σχόλια: